اهدای کلیه چه عوارضی می تواند داشته باشد؟

افرادی که یکی از دو کلیه ‌شان را اهدا می‌کنند، احتمالا درست به همان اندازه افراد دارای دو کلیه سالم عمر می‌‌کنند، به شرطی که دوره اندک پر خطر تر اولیه را به سلامت بگذرانند.
یک تحقیق جدید که بر روی بیش از ۸۰۰۰۰ اهدا کننده کلیه در آمریکا انجام شد و میزان بقا در این افراد در طول یک دوره ۱۵ ساله مورد بررسی قرار داد، نشان داد که اهدای کلیه طول عمر این افراد را کاهش نداده است.
دکتر داری ال سگف، جراح پیوند در دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز، در این باره می‌گوید:” اهدای کلیه هر اثری بر افراد داشته باشد،‌ به طور میانگین بر طول عمر آنها اثری ندارد. این تحقیق برای اولین بار در این تعداد زیاد این نتیجه‌گیری را ثابت می‌کند.”
در عین حال این بررسی نشان داد که در ۹۰ روز اول پس از جراحی اهدا کنندگان کلیه نسبت به گروه شاهد اندکی بیشتر در معرض خطر مرگ و میر هستند.
در مجموع این پژوهشگران اهدای کلیه را عملی بی‌‌ خطر تلقی می‌کنند و انجام آن را تشویق می‌کنند. به گفته آنها اهدایی کلیه به همان اندازه سایر اعمال جراحی، یا حتی بیشتر از آنها، بی ‌‌خطر است.

دریافت پیوند از اهداکننده زنده مزایای زیادی دارد، اما عیب بزرگ آن این است که دهنده کلیه باید تحت یک جراحی عمده قرار گیرد که با موربیدیته و مورتالیته همراه است و عوارض درازمدت بالقوه ای دارد. هدف این مطالعه تعیین اثرات درازمدت اهدای کلیه بر روی عملکرد کلیه و فشارخون شریانی در اهدا کنندگان کلیه است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی ۱۹۵ مورد از اهدا کنندگان کلیه و ۱۰۰ نفر فرد سالم بعنوان کنترل وارد مطالعه شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، سطح کراتینین سرم، کلیرانس کراتینین و پروتئینوری (همگی قبل از نفرکتومی در زمان انجام مطالعه) و فاصله زمانی بین اهدا کلیه و زمان بررسی مجدد بودند. تجزیه و تحلیل آماری بوسیله نرم افزار SPSS-11 و بهره گیری از آزمون t برای زوج ها و ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت.
نتایج: با وجود اینکه مقدار کراتینین سرم بعد از اهدای کلیه هم بطور کلی و هم به تفکیک جنس نسبت به قبل از آن افزایش داشت ولی این افزایش معنی دار نبود. فشارخون سیستولیک در زمان مطالعه نسبت به زمان اهدای کلیه افزایش معنی داری نشان داد (p<0.001). مقدار کلیرانس کراتینین در زمان مطالعه نسبت به زمان اهدا کاهش معنی داری داشت (p<0.001). تغییرات کراتینین سرم، کلیرانس کراتینین و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با سن زمان اهدا کلیه در مردان ارتباطی نداشت ولی در زنان، سن اهدا کلیه با تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و تغییرات کراتینین ارتباط معنی داری از نظر آماری داشت (P<0.02, P<0.002, P<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عملکرد کلیه بعد از گذشت چند سال (به طور متوسط ۶٫۵ سال) در حد مطلوب و قابل قبولی حفظ می شود و هیچ علامت مشخصی از پیشروی به سوی نارسایی کلیوی کلیه در اهدا کنندگان دیده نمی شود. با این حال توصیه می شود برای به حداقل رساندن عوارض درازمدت، اهدا کنندگان کلیه، پس از غربالگری دقیق از نظر احتمال بروز بیماری های کلیوی انتخاب شوند.

برای ثبت آگهی فروش کلیه :

اهدای کلیه

این وبسایت اولین وبسایت تخصصی در زمینه ی معرفی اهداکنندگان و نیازمندان کلیه در ایران است . برای ثبت آگهی کلیه و همچنین مشاهده ی آگهی های ثبت شده می توانید پس از ثبت نام کردن وارد حساب کاربری خود شوید . برای ثبت نام کلیک کنید و یا به حساب کاربری خود وارد شوید و یا به صفحه ی خانه وارد شوید تا بتوانید شیوه ی عملکرد سایت و پاسخ به سوالات کاربران را مشاهده کنید .